Zenith Medical Centre

doctor img

羅樂欣醫生

專業資格

香港大學內外全科醫學士
英國皇家婦產科醫學院院士

香港婦產科學院院士
香港醫學專科學院院士 (婦產科)

溝通語言

廣東話, 英語, 國語

可駐診醫院

香港浸信會醫院, 聖德肋撒醫院, 港怡醫院, 嘉諾撒醫院, 仁安醫院, 荃灣港安醫院,香港港安醫院, 聖保祿醫院

聯絡方式

電話: 2110 4760 / 2110 4761 傳真: 2110 4765
電郵: drnoellalo@zenithmc.com.hk